Obchodné podmienky

Tieto podmienky platia pre naše predaje, prenájmy a opravy predmetov prenájmu vrátane príslušenstva. Všetky zmeny podmienok sú záväzné, ak boli písomne potvrdené. Všeobecné podmienky (pre všetky právne prípady): Naše ponuky sú nezáväzné. Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak sme zmluvu písomne potvrdili alebo dodanie zrealizovali a službu vykonali. Ceny sú platené s DPH. Ponuky a údaje o cenách, prenájmoch, odškodneniach, službách a dodaniach sú pre nás záväzné len po písomnom potvrdení z našej strany. Bez zvláštnej písomnej dohody sú fakturované sumy splatné bez akýchkoľvek ústupkov. Pri nedodržaní splatnosti budú účtované úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy, k tomu bude účtovaná náhrada škody a všetky náklady spojené s  vymáhaním pohľadávky. Až do vyplatenia celej fakturovanej sumy je dodaný tovar našim majetkom. Nároky na náhradu škody voči nám sú vyhradené, ak sa nepreukáže úmysel alebo hrubé zanedbanie. Pri hrubom zavinení sú nároky na náhradu škody ohraničené aktuálnou kúpnou cenou. Nároky na náhradu škody za nedostatkom spôsobenú následnú škodu a ušlý zisk ako aj zodpovednosť za chyby výrobku sú vylúčené. Na použité predmety prenájmu neposkytujeme žiadnu záruku. Vyrovnanie prostredníctvom spätnej požiadavky je neprípustné. Miestom plnenia je prevádzka Žilina. Miestom súdu je výlučne Stály rozhodcovský súd pri Slovenskej arbitrážnej komore s.r.o. Platia právne predpisy Slovenskej republiky.

I. KÚPNE ZMLUVY:

1. Predmet kúpy:
1.1 Predmet kúpy je popísaný v zmluve.

2. Ceny:
2.1. Ceny sa zakladajú na nákladoch v čase ich zverejnenia. Sme oprávnení upraviť ceny, ak sa objednávka líši od ponuky alebo ak sa zmenili náklady do okamihu dodania z dôvo-
dov, ktoré ležia mimo oblasti našej pôsobnosti, napr. vyššia moc, zákonné alebo úradné predpisy, dane, devízové kurzy, prepravné náklady, zvýšenie mzdových a materiálových
nákladov, zvýšenie cien našich dodávateľov atd.. Pri uzatvorení zmluvy s otvorenými cenami bude účtovaná cena platná v deň dodania. Dodanie predmetu kúpy nami sa realizuje na
náklady a zodpovednosť kupujúceho.

3. Prechod rizika:
3.1. Nebezpečenstvo a riziko za predmet kúpy prechádza na kupujúceho pri odovzdaní, pri zaslaní prekládkou na železnici alebo prevzatím prepravcu alebo uvedením do prevádzky.
3.2. Kupujúci má povinnosť bezodkladne preskúšať predmet kúpy a bezodkladne nahlásiť nedostatky. Ak kupujúci uvedie predmet kúpy do prevádzky, je predmet kúpy považovaný
za zmluvne dodaný.

4. Omeškanie platby:
4.1. Ak je kupujúci v omeškaní so svojou platbou, môžeme podľa svojho rozhodnutia požadovať vyrovnanie záväzkov a náhradu škody alebo na základe nášho výhradného vlastníckeho práva vrátenie alebo po určení dodatočnej lehoty 2 týždňov odstúpiť od zmluvy. V poslednom prípade je kupujúci povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 10 % brutto-kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty bez ujmy na eventuálne vyššie nároky na odškodnenie za opotrebenie a náhradu škody.

5. Určenie vlastníckeho práva:
5.1. Predmet kúpy zostáva až do úplného zaplatenia našim majetkom.

6. Záruka:
6.1. Ak je predmet kúpy chybný alebo mu chýbajú jeho zabezpečené vlastnosti alebo sa poškodí v priebehu záručnej doby z dôvodu výrobnej chyby alebo materiálovej chyby, dodáme podľa našej voľby s vylúčením ostatných nárokov kupujúceho náhradu alebo dodatočnú opravu. Viacnásobné dodatočné opravy sú prípustné.
6.2. Záručná doba zahŕňa 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania predmetu kúpy kupujúcemu. Nedostatočnosť tovaru musí kupujúci preukázať.
6.3. Ak je dodatočné dodanie alebo vylepšenie po primeranej dobe neúspešné, môže kupujúci podľa svojej voľby uplatniť zníženie ceny alebo zmenu zmluvy.
6.4. Na použité predmety kúpy sa nevzťahuje žiadna záruka ani nárok na náhradu škody.

II. ZMLUVY O PRENÁJME

1. Predmet zmluvy:
1.1. Predmet zmluvy je popísaný v zmluve. Prenájom alebo zapožičanie predmetu prenájmu tretím osobám je zakázané.

2. Trvanie zmluvy:
2.1. Nájomný vzťah začína vyzdvihnutím, preložením na železnici, odovzdaním dopravcovi alebo pripravením na dohodnutý termín. Nájomný vzťah končí uplynutím dohodnutej doby prenájmu. Polovičné dni zostávajú nezohľadnené. Predĺženie prenájmu môže byť dohodnuté len písomne.
2.2. Ak nie je predmet prenájmu vrátený načas, je nájomca povinný zaplatiť odškodné najmenej vo výške doterajšieho nájomného, tým nie sú dotknuté ďalšie nároky na náhradu škody.

3. Prechod rizika:
3.1. Nájomca znáša všetky riziká spojené s predmetom prenájmu od okamihu jeho prevzatia, preloženia na železnicu, odovzdania prepravcovi alebo pripravenia pre nájomcu až do okamihu vrátenia predmetu prenájmu.

4. Nájomné:
4.1. Vopred alebo bezodkladne splatné nájomné vrátane DPH je platné pre prevádzku predmetu prenájmu na max. 8 hodín na jeden pracovný deň. Nájomné musí byť zaplatené aj vtedy, ak predmet prenájmu nebol využívaný. Používanie predmetu prenájmu nad rámec prevádzkového času 8 hodín v jeden pracovný deň je možné len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a v prípade, ak bolo zaplatené zodpovedajúce zvýšené nájomné.

5. Vedľajšie náklady:
5.1. Nájomné, náklady na nakládku, vykládku, prepravné náklady za dovoz a odvoz, pohonné látky, personálne náklady na zaškolenie a prevádzku, poistenie ako aj ostatné prevádzkové náklady sú na účet nájomcu.

6. Prevzatie, odovzdanie, reklamácia:
6.1. Prenajímateľ je povinný uviesť predmet prenájmu na odovzdanie alebo zaslanie do čistého a prevádzkyschopného stavu. Nájomca je povinný vrátiť predmet prenájmu v tom istom stave.
6.2. Pred odovzdaním do prenájmu alebo pri vrátení z prenájmu je vyhotovený protokol o stave predmetu prenájmu a tento podpísaný zmluvnými stranami. Prípadné nedostatky sa uvedú v protokole. Ak sa protokol nevyplní, považuje sa predmet prenájmu za zmluvne dodaný, príp. vrátený. Skryté vady musia byť oznámené najneskôr do 14 dní vrátane odo dňa odovzdania do prenájmu alebo vrátenia z prenájmu. Neskoršie reklamácie sa nemôžu uplatniť. Ak sa predmet prenájmu pri vrátení z prenájmu nachádza v stave, ktorý nezodpovedá zmluvnému využitiu, predlžuje sa obdobie prenájmu o čas, ktorý je nevyhnutný na zaobstaranie náhradných dielov a na opravu. Odhadované náklady spojené s obstaraním náhradných dielov a opravou sa oznámia nájomcovi pred začatím práce.

7. Povinnosti nájomcu:
7.1. Nájomca sa zaväzuje používať predmet prenájmu len na mieste určenia v dohodnutej prevádzkovej dobe (jednosmenná prevádzka 8 hodín v jednom pracovnom dni) v obvyklej prevádzke pri dodržiavaní všetkých povinností. Pokyny na obsluhu a predpisy na obsluhu a údržbu musia byť bezpodmienečne dodržiavané. Predpísané servisné práce sú na náklady prenajímateľa, musia však byť včas oznámené nájomcom. Vzniknuté poškodenia musia byť bezodkladne oznámené prenajímateľovi. Prenajímateľ je oprávnený prenajatý predmet prenájmu kedykoľvek prehliadnuť alebo nechať prehliadnuť.

8. Ručenie:
8.1. Nájomca ručí za každé poškodenie a stratu predmetu nájmu počas doby prenájmu, bez ohľadu na to, či poškodenie alebo stratu spôsobil nájomca, jeho ľudia, personál alebo tretia osoba alebo bolo spôsobené nepredvídanými a neodvratnými udalosťami, napr. úraz, vyššia moc, atď.
8.2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, zaväzuje sa nájomca uzatvoriť poistenie pokrývajúce všetky riziká tak, aby počas doby prenájmu bolo zabezpečené poistenie všetkých rizík. Na požiadanie má nájomca povinnosť preukázať prenajímateľovi z poverenia polície existenciu takéhoto poistenia. Prenajímateľ je oprávnený uzatvoriť poistenie na náklady nájomcu, ak sa nájomca nemôže preukázať dokladom o poistení.
8.3. Prenajímateľ neručí za škody a následné škody, ani zo zodpovednosti za vady výrobku, ktoré vzniknú použitím predmetu prenájmu nájomcom, jeho ľuďmi alebo tretích osôb. Nájomca je povinný zdržať sa poškodenia a sťažnosti na prenajímateľa, ak prenajímateľ kvôli takýmto škodám a následným škodám bude braný na zodpovednosť.
8.4. Nároky na náhradu škody proti prenajímateľovi sú vylúčené, najmä kvôli nepoužiteľnosti predmetu prenájmu a ušlému zisku.

9. Opravy:
9.1. Všetky nedostatky a poškodenia predmetu prenájmu musia byt bezodkladne oznámené prenajímateľovi a podľa rozhodnutia a pokynov prenajímateľa odstránené. Potrebné náhradné diely zabezpečí nájomca od prenajímateľa na svoje náklady. Priebežnú údržbu a nevyhnutný servis vykonáva nájomca. Ak prenajímateľ pri kontrole zistí, že servisné práce neboli vykonané alebo boli vykonané len čiastočne, je prenajímateľ oprávnený nechať potrebné servisné práce vykonať svojim personálom a s tým súvisiace náklady vyúčtovať nájomcovi. Následné škody plynúce zo zanedbanej servisnej údržby sú účtované nájomcovi.
9.2. Opravy a obnovy plynúce z bežného opotrebenia sú na náklady prenajímateľa. Násilné škody a škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a nedodržiavaním servisných povinností sú odstránené na náklady nájomcu. Ak nie je predmet prenájmu poistený podľa bodu 8.2., budú sporné opravy na náklady nájomcu. Náklady na obnovu opotrebovaných častí znáša nájomca. Pri začiatku a skončení prenájmu sa opotrebované časti ohodnotia. Opotrebovanie opotrebovaných častí sa uvedie vo faktúre pre nájomcu.

10. Personál:
10.1. Personál prenajímateľa je len výpomocou pre nájomcu. Starostlivosť o tento personál znáša nájomca.

11. Ukončenie zmluvy:
11.1. Zmluvy o prenájme uzatvorená na určitú dobu prenájmu je pre oboch zmluvných partnerov nevypovedateľná. Prenajímateľ je však oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou, ak nájomca nesplní svoje záväzky do 7 dní od zaslania písomnej výzvy. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený vyzdvihnúť si predmet prenájmu na náklady nájomcu a nájomca je povinný poskytnúť náhradu škody minimálne vo výške ušlého prenájmu.

III. ZMLUVY O OPRAVÁCH:

1. Ceny:
1.1. Ceny sa zakladajú na nákladoch v čase ich zverejnenia. Sme oprávnení upraviť ceny, ak sa objednávka líši od ponuky alebo ak sa zmenili náklady do okamihu dodania. Pri uzatvorení zmluvy s otvorenými cenami bude účtovaná cena platná v deň dodania tovaru alebo služby.

2. Platobné podmienky:
2.1. Všetky platby sú splatné bezodkladne po dodaní služby alebo tovaru po obdržaní faktúry. Platby môžu byť započítané so staršími pohľadávkami.
2.2. Sme oprávnení požadovať platbu vopred za naše služby alebo tovar. Ak objednávateľ nepoukáže požadovanú platbu vopred, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy celkovo alebo čiastočne.

3. Určenie vlastníckeho práva:
3.1. Všetok dodaný a namontovaný tovar alebo príslušenstvo zostáva až do úplného zaplatenia našim majetkom.
3.2. Z dôvodu všetkých pohľadávok zo súčasných a predchádzajúcich dodaných služieb a tovaru máme záložné právo na predmet opravy objednávateľa.

4. Záruka:
4.1. Neposkytujeme žiadnu záruku na naše opravy a náhradné diely.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.